Autorskoprávní aspekty digitalizace písma

Na úvod tohoto článku je nutné přesněji definovat rozdíl mezi pojmy, které jsou nejen v laických, ale nezřídkakdy i odborných kruzích nesprávně užívány: písmo a  font. Písmo má v českém jazyce více …