Licenční ujednání k užití písma (EULA)

1 → Předmět licenčního ujednání

1.1

Předmětem tohoto licenčního ujednání mezi autorem a koncovým uživatelem je poskytnutí nevýhradního oprávnění k užití písma produkovaného pod značkou Sudetype a ukotveného v souborových formátech OTF, WOFF či WOFF2 (dále jen font) koncovému uživateli, tedy oprávnění font řádně užívat.

1.2

Autorem písma, není-li uvedeno jinak, je MgA. Jiří Toman, Ph.D. (Slavíčkova 69/8, Liberec III-Jeřáb, Česká republika), produkující písma pod značkou Sudetype (vendor ID: Sdtp).

1.3

Oprávněným uživatelem fontu je fyzická (viz odst. 2.2) nebo právnická (viz odst. 2.3) osoba, která font používá k vytváření tiskových, elektronických a jiných materiálů na základě platné licence k užití písma (viz odst. 2.1).

1.4

Instalováním a/nebo používáním fontu se uživatel zavazuje k dodržování podmínek, jež jsou obsahem tohoto ujednání. Jestliže s těmito podmínkami uživatel nesouhlasí, není oprávněn font instalovat nebo používat.

2 → Poskytnutí licence

2.1

Řádným zakoupením fontu se zároveň poskytuje časově neomezené nevýhradní oprávnění k jeho užití, a to za podmínek upravených tímto licenčním ujednáním. Licence se vztahuje pouze na řezy písma, k nimž byla licence poskytnuta, tj. jejichž fonty byly uživatelem řádně zakoupeny.

2.2

V případě poskytnutí licence k fontu fyzické osobě je oprávněným uživatelem fontu pouze tato fyzická osoba; bez souhlasu autora je výslovně zakázáno licenci převádět na třetí osoby. Je-li poskytnuta licence pro více uživatelů, kupující se zavazuje zajistit, aby obdržené fonty nepoužívalo více fyzických osob, než pro kolik byla licence poskytnuta.

2.3

V případě poskytnutí licence k fontu právnické osobě je oprávněným uživatelem fontu každá fyzická osoba, jež svoji činnost provádí na základě zadání a ve prospěch dané právnické osoby a je s ní v platném pracovněprávním vztahu. Maximální počet současných uživatelů fontu je roven počtu uživatelů, pro které je licence k užití písma poskytnuta.

3 → Instalace fontu

3.1

Font může uživatel instalovat a používat na libovolném počtu počítačů a dalších zařízení, pokud jsou však obsluhovány osobou, která je oprávněna font používat. Uživatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému užití fontu na počítačích a zařízeních, na něž font nainstaloval, a nese plnou odpovědnost za takovéto neoprávněné užití.

4 → Kopírování fontu

4.1

Font smí uživatel zkopírovat na libovolný počet paměťových medií, avšak pouze pro osobní potřebu. Je vždy bezpodmínečně nutné přiložit i soubor s plným zněním tohoto licenčního ujednání a zhotovitel kopie se zavazuje font na paměťových médiích přiměřeným způsobem chránit před neoprávněným použitím cizími osobami.

4.2

Kopii fontu nemůže uživatel poskytnout třetí straně, a to ani v případě, že jej tato použije pro uživatele nebo jeho jménem. Třetí strana může od uživatele obdržet kopii fontu pouze za předpokladu, že je sama oprávněna font používat a uživatele o tom prokazatelným způsobem informovala.

4.3

Zavádění fontu do elektronických dokumentů je dovoleno pouze v zabezpečeném módu (pouze pro čtení). Uživatel licence k používání fontu musí zabezpečit, že příjemci elektronických dokumentů nebudou moci vyjmout font z těchto dokumentů nebo použít zavedený font pro adaptování nebo pro vytváření nových dokumentů.

5 → Manipulace s fontem

5.1

Písmo v souboru fontu zakotvené je chráněno příslušnými ustanoveními autorského zákona.

5.2

Font smí být uživatelem licence konvertován a instalován v jiném formátu pro použití v jiných prostředcích pouze za splnění podmínek definovaných tímto ujednáním (zejména s ohledem na odst. 5.4), přičemž takto konvertovaný font nesmí být dále šířen.

5.3

Uživatel licence není oprávněn jakkoli upravovat či odstraňovat název fontu ani žádné další identifikační údaje v souborech obsažených.

5.4

Uživatel licence není oprávněn jakkoliv font měnit (vyjma případu uvedeného v odst. 5.2). Bez svolení autora je výslovně zakázáno měnit proporce či tvarové řešení písma, jakož i jednotlivých liter, a to ani pro akcidenční použití či použití v logotypu apod. Výjimkou je možnost změny prostrkání (spacingu) při užití fontu o max. 25 bodů a změna šířky liter při užití fontu o maximálně 5 %. Je zakázáno písmo naklánět či jinak kosit.

6 → Aktualizace fontů

6.1

Uživatel má nárok na bezplatnou aktualizaci fontů na veškeré novější verze, které autor v budoucnu vydá. Nové verze mohou mít rozšířenou jazykovou podporu, vylepšený kerning a spacing, OpenType funkce, mohou odstraňovat chyby či nekonzistence v tvarosloví předchozích verzí apod.

6.2

Aktualizované fonty mohou mít odlišné metriky a může se tak stát, že se sazba z předchozí verze písma změní. V již existujících dokumentech tak doporučujeme používat aktualizované verze uvážlivě a vždy si pro jistotu zálohovat i fonty původní.

7 → Záruka a odpovědnost

7.1

Autor neposkytuje uživateli žádnou záruku představující zaručení výkonu, výsledku nebo prodejnosti vyplývající z používání fontu.

7.2

Autor není uživateli licence nebo jakékoli další třetí straně odpovědný za jakékoli přímé, nepřímé, vedlejší nebo nahodilé škody (včetně škod ze ztráty obchodního zisku, přerušení obchodu, ztráty obchodních informací a podobně) vzniklé použitím fontu nebo manipulace s ním.

7.3

V případě, že uživatel závažným způsobem poruší toto licenční ujednání a tímto porušením vznikne autorovi nikoliv bezvýznamná škoda, může být vůči uživateli uplatněn nárok na odškodnění a uhrazení takové škody.

8 → Ukončení platnosti licence

8.1

V případě, že uživatel porušil jakoukoli podmínku tohoto licenčního ujednání, autor má právo platnost licence neprodleně ukončit. Nárok na náhradu škody vzniklé porušením licenčního ujednání tím není dotčen.

8.2

V případě ukončení platnosti licence dle předchozího odstavce uživatel font a všechny s ním spojené komponenty (média, kopie a s nimi spojené části) buď neprodleně vrátí poskytovateli licence, nebo je zničí (smaže) a upustí tím od jejich dalšího užívání.

8.3

Uživatel nemůže ukončit platnost licence jinak než dohodou s autorem. Uživatel nemá nárok na jakoukoli finanční kompenzaci v případě upuštění od užívání fontu, nedohodnou-li se strany jinak.

9 → Obecná ustanovení

9.1

Toto licenční ujednání k užívání fontu se řídí zákony České republiky, příslušnými právními předpisy Evropské unie a mezinárodními dohodami upravujícími oblast autorského práva. Uživatel instalací či/a užíváním fontu potvrzuje, že všechna ustanovení tohoto licenčního ujednání přečetl, porozuměl jim a že souhlasí se závazky a podmínkami tohoto ujednání.