Podmínky užití zkušebních fontů

1 → Předmět licenčního ujednání

1.1

Předmětem tohoto licenčního ujednání mezi autorem a koncovým uživatelem je poskytnutí nevýhradního oprávnění k užití zkušebních řezů písma produkovaného pod značkou Sudetype a ukotvených v souborových formátech OTF, WOFF či WOFF2 (dále jen zkušební font) koncovému uživateli, tedy oprávnění zkušební font užívat.

1.2

Autorem písma, není-li uvedeno jinak, je MgA. Jiří Toman, Ph.D. (Slavíčkova 69/8, Liberec III-Jeřáb, Česká republika), produkující písma pod značkou Sudetype (vendor ID: Sdtp).

1.3

Oprávněným uživatelem zkušebního fontu je fyzická (viz odst. 2.2) nebo právnická (viz odst. 2.3) osoba, která zkušební font používá k vytváření tiskových, elektronických a jiných materiálů na základě platné licence k užití písma (viz odst. 2.1).

1.4

Instalováním a/nebo používáním zkušebního fontu se uživatel zavazuje k dodržování podmínek, jež jsou obsahem tohoto ujednání. Jestliže s těmito podmínkami uživatel nesouhlasí, není oprávněn zkušební font instalovat nebo používat.

2 → Poskytnutí licence

2.1

Poskytnutím zkušebního fontu se zároveň poskytuje časově neomezené nevýhradní oprávnění k jeho užití, a to za podmínek upravených tímto licenčním ujednáním. Licence se vztahuje pouze na řezy písma, k nimž byla licence poskytnuta, tj. jejichž zkušební fonty byly uživateli poskytnuty. Licence je omezena pouze pro zkušební užití (viz. odst. 6.2 a odst. 6.3).

2.2

V případě poskytnutí licence ke zkušebnímu fontu fyzické osobě je oprávněným uživatelem zkušebního fontu pouze tato fyzická osoba; bez souhlasu autora je výslovně zakázáno licenci převádět na třetí osoby.

2.3

V případě poskytnutí licence ke zkušebnímu fontu právnické osobě je oprávněným uživatelem zkušebního fontu každá fyzická osoba, jež svoji činnost provádí na základě zadání a ve prospěch dané právnické osoby a je s ní v platném pracovněprávním vztahu.

3 → Instalace zkušebního fontu

3.1

Zkušební font může uživatel instalovat a používat na libovolném počtu počítačů a dalších zařízení, pokud jsou však obsluhovány osobou, která je oprávněna zkušební font používat. Uživatel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému užití zkušebního fontu na počítačích a zařízeních, na něž zkušební font nainstaloval, a nese plnou odpovědnost za takovéto neoprávněné užití.

4 → Kopírování zkušebního fontu

4.1

Zkušební font smí uživatel zkopírovat na libovolný počet paměťových medií, avšak pouze pro osobní potřebu. Je vždy bezpodmínečně nutné přiložit i soubor s plným zněním tohoto licenčního ujednání a zhotovitel kopie se zavazuje zkušební font na paměťových médiích přiměřeným způsobem chránit před neoprávněným použitím cizími osobami.

4.2

Kopii zkušebního fontu nemůže uživatel poskytnout třetí straně, a to ani v případě, že jej tato použije pro uživatele nebo jeho jménem. Třetí strana může od uživatele obdržet kopii zkušebního fontu pouze za předpokladu, že je sama oprávněna zkušební font používat a uživatele o tom prokazatelným způsobem informovala.

4.3

Zavádění zkušebního fontu do elektronických dokumentů je dovoleno pouze v zabezpečeném módu (pouze pro čtení). Uživatel licence k používání zkušebního fontu musí zabezpečit, že příjemci elektronických dokumentů nebudou moci vyjmout zkušební font z těchto dokumentů nebo použít zavedený zkušební font pro adaptování nebo pro vytváření nových dokumentů.

5 → Manipulace se zkušebním fontem

5.1

Písmo v souboru zkušebního fontu zakotvené je chráněno příslušnými ustanoveními autorského zákona.

5.2

Zkušební font smí být uživatelem licence konvertován a instalován v jiném formátu pro použití v jiných prostředcích pouze za splnění podmínek definovaných tímto ujednáním (zejména s ohledem na odst. 5.4), přičemž takto konvertovaný font nesmí být dále šířen.

5.3

Uživatel licence není oprávněn jakkoli upravovat či odstraňovat název zkušebního fontu ani žádné další identifikační údaje v souborech obsažených.

5.4

Uživatel licence není oprávněn jakkoliv zkušební font měnit (vyjma případu uvedeného v odst. 5.2). Bez svolení autora je výslovně zakázáno měnit proporce či tvarové řešení písma, jakož i jednotlivých liter, a to ani pro akcidenční použití či použití v logotypu apod. Výjimkou je možnost změny prostrkání (spacingu) při užití zkušebního fontu o max. 25 bodů a změna šířky liter při užití zkušebního fontu o maximálně 5 %. Je zakázáno písmo naklánět či jinak kosit.

6 → Omezení licence pro zkušební fonty

6.1

Zkušební fonty písem mají záměrně modifikovány vybrané glyfy písma a v názvu fontů nesou přídomek „Trial“.

6.2

Uživatel smí zkušební fonty používat pouze pro účely interního (neveřejného) testování písma. Materiály vytvořené s použitím zkušebních fontů slouží pouze pro osobní potřebu a nesmí být dále šířeny ani zveřejňovány, a to ani v rámci vzdělávacích zařízení (školní práce).

6.3

Výjimku z předchozího odstavce tvoří neveřejná prezentace materiálů vytvořených s použitím zkušebních fontů klientovi či konzultantovi školní práce, avšak vždy pouze v míře nezbytné a v rozsahu odpovídajícímu povaze procesu testování užití písma. Není dovoleno zkušební fonty používat ve finálních návrzích a užití dle tohoto odstavce nesmí vést k přímému či nepřímému finančnímu zisku uživatele.

7 → Záruka a odpovědnost

7.1

Autor neposkytuje uživateli žádnou záruku představující zaručení výkonu, výsledku nebo prodejnosti vyplývající z používání zkušebního fontu.

7.2

Autor není uživateli licence nebo jakékoli další třetí straně odpovědný za jakékoli přímé, nepřímé, vedlejší nebo nahodilé škody (včetně škod ze ztráty obchodního zisku, přerušení obchodu, ztráty obchodních informací a podobně) vzniklé použitím zkušebního fontu nebo manipulace s ním.

7.3

V případě, že uživatel závažným způsobem poruší toto licenční ujednání a tímto porušením vznikne autorovi nikoliv bezvýznamná škoda, může být vůči uživateli uplatněn nárok na odškodnění a uhrazení takové škody.

8 → Ukončení platnosti licence

8.1

V případě, že uživatel porušil jakoukoli podmínku tohoto licenčního ujednání, autor má právo platnost licence neprodleně ukončit. Nárok na náhradu škody vzniklé porušením licenčního ujednání tím není dotčen.

8.2

V případě ukončení platnosti licence dle předchozího odstavce uživatel zkušební font a všechny s ním spojené komponenty (média, kopie a s nimi spojené části) buď neprodleně vrátí poskytovateli licence, nebo je zničí (smaže) a upustí tím od jejich dalšího užívání.

8.3

Uživatel nemůže ukončit platnost licence jinak než dohodou s autorem. Uživatel nemá nárok na jakoukoli finanční kompenzaci v případě upuštění od užívání zkušebního fontu.

9 → Obecná ustanovení

9.1

Toto licenční ujednání k užívání fontu se řídí zákony České republiky, příslušnými právními předpisy Evropské unie a mezinárodními dohodami upravujícími oblast autorského práva. Uživatel instalací či/a užíváním zkušebního fontu potvrzuje, že všechna ustanovení tohoto licenčního ujednání přečetl, porozuměl jim a že souhlasí se závazky a podmínkami tohoto ujednání.

verze licenčního ujednání: 1.0
poslední aktualizace: 1. březen 2023